ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, กฎหมายการก่อการร้ายสากล เมื่อพิจารณาจากกฎหมายทั้งภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ

ปัญหาการประสานงานกันในกระบวนการยุติธรรม : จับเด็กแว้นได้แต่ส่งฟ้องไม่ได้ สนิมเกิดจากเนื้อในตน, กองทัพตีแตกจากภายใน  ปัจจัยไปสู่ความเป็นรัฐที่ล้มเหลว